Uchwała programowa Nr 4

VI Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer” w Inowrocławiu  w sprawie programu działania na lata 2014 – 2018.

         Na podstawie dyskusji i wniosków sformułowanych w jej trakcie z uwzględnieniem możliwości finansowych, organizacyjnych i kadrowych Stowarzyszenia, obradujący na VI Walnym Zebraniu w dniu 15.03.2014r. członkowie Stowarzyszenia przyjmują do realizacji następujące zadania:

1.     Organizować co dwa lata międzyrocznikowe Zjazdy Absolwentów LP. V Zjazd zorganizować wiosną 2015r.

2.     Wspierać organizacyjnie rocznikowe Zjazdy Absolwentów LP.

3.     Kontynuować prace redakcyjne nad wydawnictwem II części „Albumu wspomnień…..”  Zachęcać absolwentów i sympatyków LP do pisania wspomnień i innych tekstów, które stanowić będą treść II części „Albumu…..”.

4.     Powołać kustosza Izby Tradycji. Uczynić ją funkcjonalnym przybytkiem tradycji kształcenia kadr nauczycielskich w Inowrocławiu. Udostępniać zbiory i pamiątki zwiedzającym, w tym młodzieży szkolnej.

5.     Składki członkowskie będą nadal wynosiły 20zł rocznie ( płatne osobiście w czasie zjazdów skarbnikowi lub wpłacane bezpośrednio na konto Stowarzyszenia do Banku Spółdzielczego w Inowrocławiu Nr konta 92 8149 0000 0022 9603 2000 0001 z podaniem nazwiska i imienia osoby wpłacającej wraz z rocznikiem matury

              np. Katarzyna Olejnik ( zd. Wawrzyniak) Matura 1968.

6.     Pozyskać sponsora strategicznego celem zdobycia funduszy na realizację w/w zadań.

                                                   Komisja Wniosków VI Walnego Zebrania

                                                           Inowrocław 15.03.2014r.