STATUT

S T A T U T  

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Liceum Pedagogicznego

„ BELFER ”

w Inowrocławiu

 

Inowrocław 2006

Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „ Belfer ” w Inowrocławiu. W dalszej części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej , a siedzibą Zarządu – miasto Inowrocław.
§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001 r. , Nr 79 , poz. 855 z późniejszymi zmianami ) i posiada osobowość prawną.
§ 4.
 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.
§ 5.
Stowarzyszenie posiada własną oznakę organizacyjną , która podlega ochronie prawnej. Prawo jej noszenia przysługuje członkom Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i środki działania
§ 6.
Celami Stowarzyszenia są:
 1. Popularyzacja w społeczeństwie tradycji i osiągnięć Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu.
 2. Utrwalanie więzi środowiskowych absolwentów Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu , krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich.
 3. Aktywne uczestniczenie w kształtowaniu oblicza demokratycznego polskiej oświaty i nauki.
 4. Współpraca z absolwentami innych uczelni pedagogicznych.
 5. Niesienie wszelkiej pomocy członkom i sympatykom Stowarzyszenia.
 6. Tworzenie bazy materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie organizowania i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych całego kraju.
 7. Obrona godności , praw i interesów członków i sympatyków Stowarzyszenia.
§ 7.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :
 1. Inicjowanie , organizowanie i wspieranie przedsięwzięć służących dalszemu rozwojowi Stowarzyszenia.
 2. Urządzanie okresowych spotkań i zjazdów , mających na celu odnowienie więzi ze szkołą.
 3. Prowadzenie banku informacji o absolwentach Liceum Pedagogicznego.
 4. Współdziałanie z władzami , instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 5. Opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty , szkolnictwa wyższego i nauki , warunków pracy i bytu pracowników , emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.
 6. Rozwijanie działalności oświatowo – kulturalnej i turystyczno– krajoznawczej.
 7. Inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczyciela.
 8. Prowadzenie bibliotek , czytelni , gromadzenie zbiorów oraz organizowanie wystaw.
 9. Udział i organizowanie konferencji , zjazdów , seminariów , szkoleń naukowych i oświatowych o tematyce oświatowej w kraju i za granicą.
 10. Stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działalności zmierzających do urzeczywistnienia celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie , ich prawa i obowiązki
§ 8.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 1. zwyczajnych ,
 2. honorowych ,
 3. wspierających.
§ 9.
 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec , który uzyskał świadectwo maturalne Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu.
 2. Członkami honorowymi są osoby , którym za szczególne zasługi dla Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu i rozwoju Stowarzyszenia Walne Zebranie nadało tę godność.
 3. Członkowie honorowi posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych , a ponadto zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna , która wspiera statutowa działalność Stowarzyszenia finansowo lub w inny sposób.
 5. Osoby ubiegające się o przyjęcie na członka zwyczajnego składają deklarację członkowską , w której przyjmują zobowiązania do przestrzegania Statutu.
 6. Data decyzji Zarządu o przyjęciu oznacza rozpoczęcie okresu członkowstwa.
§ 10.
Zarząd Stowarzyszenia ma prawo w indywidualnych przypadkach obniżyć wysokość składki członkowskiej.
§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do :
 1. Brania udziału w pracach i zebraniach Stowarzyszenia ( członkowie wspierający z głosem doradczym ).
 2. Wnoszenia do Zarządu wniosków dotyczących spraw Stowarzyszenia.
 3. Brania udziału w posiedzeniu władz Stowarzyszenia rozpatrujących ich sprawy.
 4. Uzyskania od organów Stowarzyszenia informacji o jego działalności.
 5. Używania odznak organizacyjnych.
 6. Korzystania z określonych ulg w opłatach za usługi świadczone przez Stowarzyszenie.
§ 12.
W wyborach do władz Stowarzyszenia członkowie zwyczajni i honorowi mają czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do :
 1. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i aktywnego udziału w realizacji jego celów statutowych.
 2. Brania udziału w zebraniach Stowarzyszenia.
 3. Stosowania się do Statutu Stowarzyszenia , regulaminów , uchwał i zgodnych z prawem poleceń władz Stowarzyszenia.
 4. Popularyzacji Stowarzyszenia na ich terenie.
 5. Regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 14.
Utrata członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez :
 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie z listy członków przez Zarząd.
 3. Wykluczenie przez Zarząd.
§ 15.
Skreślenie z listy członków może nastąpić w wypadku zgonu członka oraz gdy członek trwale zrywa kontakt ze Stowarzyszeniem przez :
 1. Niepłacenie składek członkowskich przez okres jednego roku.
 2. Nieuczestniczenie w pracach i zebraniach Stowarzyszenia.
§ 16.
1.Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny , za która uważa się :
  1. Popełnienie ciężkiego przestępstwa , jeżeli ono zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.
  2. Działanie na szkodę Stowarzyszenia.
2.O wykluczeniu lub skreśleniu Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić członka na piśmie z podaniem przyczyny.
 1. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu.
§ 17.
Wszelkie spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia w związku z ich działalnością we władzach lub przy realizacji zadań Stowarzyszenia rozstrzyga Sąd Polubowny złożony z dwóch osób , wskazanych po jednej przez każdą ze stron , oraz wybranego przez te osoby superarbitra. Członkowie Sądu Polubownego muszą być członkami Stowarzyszenia.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz Stowarzyszenia
§ 18.
Władzami Stowarzyszenia są ;
 1. Walne Zebranie Członków ,
 2. Zarząd ,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 19.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 2. Funkcje we władzach Stowarzyszenia można pełnić tylko przez dwie kadencje.
 3. Wszelkie funkcje we władzach Stowarzyszenia , pochodzące z wyboru , są pełnione honorowo.
§ 20.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. W Walnym Zebraniu uczestniczą :
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz honorowi ,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 4. Głosowanie tajne może być zarządzane , jeśli żądanie takie zgłosi przynajmniej1/5 z obecnych członków zwyczajnych.
 5. Głosowanie odnośnie do zmian Statutu odbywa się w trybie jawnym : wymagana jest bezwzględna większość , tzn. 50% + 1 głos.
 6. Walne Zebranie dokonuje wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem postanowień sformułowanych w § 23.
§ 21.
 1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Walne Zebranie otwiera Prezes Stowarzyszenia , po czym wybiera ono Prezydium obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium Zebrania w składzie : przewodniczący , zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 5. Na każdym Walnym Zebraniu spisuje się protokół , który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zebrania.
§ 22.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz do roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :
  1. z własnej inicjatywy ,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej ,
  3. na żądanie 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia , wyrażone w założonym przez nich wniosku.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie z porządkiem obrad obejmującym sprawy zawarte we wniosku powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty złożenia wniosku.
 2. Członków Stowarzyszenia należy zawiadomić o terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej 3 tygodnie przed terminem Zebrania.
§ 23.
Walne Zebranie może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad , doręczonym przy zawiadomieniu o terminie Walnego Zebrania , przy obecności 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia – w pierwszym terminie , a bez względu na liczbę obecnych – w terminie drugim , to jest po upływie ¼ godziny od wyznaczonego terminu pierwszego.
§ 24.
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy :
 1. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian
 2. Uchwalanie programu oraz głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
 3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 5. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na określoną kadencję oraz uzupełnianie składu tych władz w trakcie kadencji.
 6. Podejmowanie uchwał co do rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz do przekazania majątku Stowarzyszenia na cele publiczne.
 7. Rozpatrywanie innych spraw przedłożonych przez Zarząd.
§ 25.
 1. Funkcja członka Zarządu wybranego do kierowania jego pracami nazywa się : Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer ” w Inowrocławiu. W dalszej części Statutu zwany Prezesem.
 2. Prezes otwiera Walne Zebranie , przewodniczy obradom Zarządu i jest głównym animatorem działań Stowarzyszenia.
§ 26.
 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia , prowadzi sprawy nie zastrzeżone innym organom.
 2. Zarząd składa się z 7 członków :
  1. Prezesa ,
  2. 2 Wiceprezesów ,
  3. Sekretarza ,
  4. Skarbnika ,
  5. 2 członków.
 3. Członkowie zarządu rozdzielają pomiędzy siebie funkcje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członów Zarządu.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 5. Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 1o dni od wyborów na Walnym Zebraniu.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej 4 członków Zarządu.
 7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane , a podjęte uchwały wpisywane do księgi uchwał Zarządu.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 5 członków Zarządu. Głosowanie jest jawne a w sprawach personalnych tajne.
 9. Zarząd przedstawia na każdym Walnym Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności w okresie od poprzedniego Walnego zebrania.
§ 27.
Do kompetencji Zarządu należy wykonanie uchwał Walnego Zebrania , a w szczególności :
 1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Opracowanie rocznego planu pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia.
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia przy czynnościach prawnych.
 5. Opracowanie corocznego budżetu Stowarzyszenia.
 6. Prowadzenie aktualnego rejestru członków Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie , skreślanie i wykluczanie członków.
 8. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskiem o nadanie honorowego członkowstwa.
 9. Zwoływanie Walnych Zebrań.
§ 28.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków , w tym przewodniczącego , zastępcy przewodniczącego , sekretarza i 2 członków.
 3. Członkowie komisji Rewizyjnej rozdzielają po między sobą funkcje w ciągu 10 dni od wyboru na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków Komisji.
 4. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia , sporządzanie wniosków pokontrolnych i żądanie usunięcia uchybień ,
  2. ocena działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia w tym stanu kasy i dokumentów kasowych ,
  3. żądanie od Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnień w kwestiach związanych z jego działalnością ,
  4. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu członków oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu ,
  5. żądanie od Zarządu , w uzasadnionych przypadkach , zwołania Walnego Zebrania nie później niż 6 tygodni od dnia wystąpienia z takim wnioskiem.
 5. Sporządzanie protokołów ze wszystkich zebrań i czynności kontrolnych.
 6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Komisji. Głosowanie jest jawne a w sprawach personalnych tajne.
Rozdział V
Fundusze Stowarzyszenia
§ 29.
Fundusze Stowarzyszenia tworzy się ze;
 1. Składek członkowskich , które ustala Walne Zebranie.
 2. Darowizn , spadków i zapisów.
 3. Innych form przysporzenia.
§ 30.
 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń w przedmiocie zaciągania zobowiązań i praw majątkowych uprawnieni są łącznie Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik lub Sekretarz.
 2. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych uprawniony jest Prezes.
§ 31.
Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
§ 32.
Z końcem roku obrachunkowego Zarząd zamyka wszystkie rachunki , sporządza bilans i sprawozdanie roczne , kierując się obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 33.
Uchwały w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych i honorowych obecnych na Walnym Zebraniu , tj. 50% + 1 głos , z uwzględnieniem warunków drugiego terminu sformułowanych w § 23.
§ 34.
Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa przeznaczenie jego majątku i w tym zakresie podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrującą.
§ 35.
W sprawach dotyczących Stowarzyszenia , nie uregulowanych Statutem , stosuje się obowiązujące przepisy „ Prawa o stowarzyszeniach ”.
§ 36.
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosowanego postanowienia Sadu rejonowego.