Sprawozdanie z działalności w okresie 06.11.2010 do 15.03.2014

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer” w Inowrocławiu w okresie 06.11.2010 do 15.03. 2014.

przedstawił Prezes Zarządu Janusz Losik

 

Oto treść Jego wystąpienia.

Otwieram obrady VI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „Belfer” w Inowrocławiu, którego program otrzymali Państwo wraz z zawiadomieniem o terminie zebrania.

Serdecznie witam koleżanki i kolegów – zwolenników i entuzjastów, apologetów tego wszystkiego czym była nasza szkoła – Państwowe Liceum Pedagogiczne nr 3 w Inowrocławiu im. Władysława Spasowskiego. Zarząd Stowarzyszenia, realizując postanowienia statutu zdecydował w dniu 28.01.2014r., że to właśnie dziś 15.03.2014r., w sobotę, obradować będzie najważniejsza władza Stowarzyszenia. Kompetencje tej władzy oraz sposoby jej pracy opisuje statut w rozdziale IV w § od 20 do 24.

Obradować będziemy w naszej auli. Ta kultowa sala była zawsze miejscem ważnych wydarzeń w historii Liceum Pedagogicznego i w naszym życiu. Była świadkiem naszej młodości. Naszych emocji, sukcesów i porażek. Tu zdawaliśmy egzamin wstępny i pisaliśmy maturę. To wszystko się zaczęło i to wszystko się skończyło. Chociaż – NIE! Bo jesteśmy MY. Spadkobiercy jej tradycji. Strażnicy jej legendy, jej absolwenci – członkowie Stowarzyszenia „Belfer.”

03 lipca 2014 upływa 13 lat od powstania Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego  „Belfer” w Inowrocławiu. Powstało z inicjatywy rocznika maturalnego 1954, 36 lat po tym, jak ostatnia grupa absolwentów opuściła jego mury. W tym roku upływają 44 lata od likwidacji Państwowego Liceum Pedagogicznego nr 3 im. Władysława Spasowskiego w Inowrocławiu. Licząc czas od zakończenia II wojny światowej, szkoła funkcjonowała 25 lat. Nasze Stowarzyszenie obchodzi w tym roku 13 urodziny. Funkcjonujemy więc dłużej niż połowa czasu istnienia Liceum Pedagogicznego. Ciekawe, czy przeżyjemy naszą szkołę? Czy nasze Stowarzyszenie przetrwa dłużej niż ona sama? Kto z nas, lub  co z nas zostanie za kolejne 13 lat? Przepraszam za to „memento morii” ale jest ono uzasadnione. W mijającej dziś kadencji odeszli od nas na wieczną nauczycielską służbę członkowie Stowarzyszenia: Wiesława Marcinkowska Pawełkiewicz, Sylwester Koch, prof. Jacek Matuk, Anna Marianowska. Wcześniej nasze szeregi opuścili: pierwszy prezes Wacław Sławiński, założyciele Stowarzyszenia Urszula Pierańska i Marian Radecki. Wielu naszych przyjaciół zapadło na różne ciężkie choroby. Uznałem, że walne zebranie członków stowarzyszenia to godna okazja, by o nich przypomnieć – o wszystkich nauczycielach, dyrektorach szkół, działaczach społecznych, artystach – naszych koleżankach i kolegach, których praca i życie osobiste zdeterminowane były wartościami wyniesionymi z Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu. Dziś na ich grobach płoną znicze naszej pamięci, która niech wiecznie trwa o tych co wiernie służyli dzieciom narodowi i ojczyźnie.

Tymi smutnymi refleksjami chciałem Państwu uświadomić jak bardzo działalność Stowarzyszenia zdeterminowana jest naszą kondycją fizyczną i psychiczną zapasem sił i wynikającym z nich zapałem i chęcią działania. Mimo kłopotów materialnych, zdrowotnych, tragedii rodzinnych – nie załamujemy się. Żyjemy, trwamy, nie dajemy o sobie zapomnieć. Jesteśmy aktywni na miarę naszych możliwości. Szanują nas w środowisku w którym działamy, w różnych instytucjach, przedsiębiorstwach i gremiach towarzyskich. Dają temu wyraz obecnością na naszych zjazdach, tym jak i co o nas mówią i piszą. Mogę bez przesady, powiedzieć, że działamy w życzliwym a nawet przyjaznym otoczeniu ludzi i różnych instytucji do których zaliczam:

 1. III Liceum Pedagogiczne im. Królowej Jadwigi z jej nauczycielami, pracownikami, młodzieżą i dyrektorem szkoły Panem Krzysztofem Nowickim.
 2. Radę Miejską w Inowrocławiu i Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Okręgu Kujaw Zachodnich w Inowrocławiu, którymi to instytucjami kieruje Pan Tomasz Marcinkowski.
 3. Urząd Miasta Inowrocław z Prezydentem Inowrocławia Panem Ryszardem Brejzą na czele.
 4. Starosta Inowrocławski Pan Tadeusz Majewski.
 5. Wice Starosta Inowrocławski Pani Mirosława Kucol – absolwentka naszego Liceum Pedagogicznego i członkini Stowarzyszenia „Belfer”.
 6. Rzecznik prasowy Starosty Inowrocławskiego Pani  Izabela Gronowska.
 7. „Solanki” Uzdrowisko Inowrocław Sp. zo.o i Drukarnia „POZKAL” z jej właścicielem Tadeuszem Chęsym.
 8. Inowrocławski Oddział ZNP i jego Prezes Pan Jacek Kempski.
 9. Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza Pani Janina Sikorska.
 10. Gazeta Pomorska i jej redaktorzy: Pan Zbigniew Politowski – kierownik inowrocławskiego oddziału redakcji, Pan Janusz Brodziński.
 1. Expres Inowrocławski oraz Tygodnik Powiatu Inowrocław i Gmin z Panią redaktor Renatą Napierkowską.
 1. Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu i Pani Dyrektor Grażyna Ozorowska.
 2. Dom Kultury w Trzemesznie i wspaniały Artystyczny zespół „Świerszcze” kierowany przez koleżankę Danutę Szreder.

Jest też liczne grono osób prywatnych, których nazwiska trudno było by wymienić.

Utrzymujemy żywy kontakt z żyjącymi nauczycielami Liceum Pedagogicznego i Liceum Pedagogicznego Wychowawczyń Przedszkoli – profesorami  Henryk Kurczab, Bronisława Gólczewska, Alfred Krysiak, Bogdan Siński, Leonard Pyszkowski, Marianna  Kruliczewska, Krystyna Kupska, Irena Nowak, Wiesława Kalemba, Elżbieta Bauza, Krystyna Derkowska.

Zdeterminowany czynnikami o których mówiłem, ograniczany skromnymi środkami finansowymi, Zarząd stowarzyszenia wykonuje swoje statutowe obowiązki. Działa w niezmienionym składzie od 06 listopada 2010r., kiedy to na IV Walnym Zebraniu ustalono jego skład:

 1. Losik Janusz                            prezes
 2. Deskiewicz Filomena                wiceprezes
 3. Krysińska Irena                        wiceprezes
 4. Grankowska Irena                   skarbnik
 5. Szreder Danuta                       sekretarz
 6. Sowińska Barbara                    kronikarz
 7. Styrna Henryk                         członek
 8. Łuczak Jerzy                            członek
 9. Sobieraj Danuta                       członek

i skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Sucharski Jan                           przewodniczący
 2. Dombek Halina                        członek
 3. Kołodziejczak Ewa                  członek

 

   Upłynęło trzy i pół roku działalności. Czas podsumować efekty pracy.

Podstawą formalną aktywności zarządu są jego zebrania i operatywne działania poszczególnych jego członków, którzy realizują przyjęte na siebie zadania i obowiązki. Odbyły się 24 zebrania zarządu. Spotykaliśmy się średnio co półtora miesiąca. Wszystkie zebrania były protokołowane. Tematyka zebrań i problemy jakie absorbowały zarząd i poszczególnych jego członków wynikały z uchwał IV i V Walnego Zebrania i ze statutu. Odbyły się trzy takie zebrania:

– IV           06.11.2010r.

–  V           12.05.2012r.

– VI           15.03.2014r.

Uchwały kolejnych walnych zebrań zobowiązywały Zarząd do:

 1. Urządzić Izbę Tradycji i Pamięci Liceum Pedagogicznego i Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli.
 2. Organizować co 2 lata miedzy rocznikowe zjazdy absolwentów.
 3. Redagować stronę internetową Stowarzyszenia.
 4. Tworzyć teksty literackie o tematyce związanej z Liceum Pedagogicznym, obejmujące:

– biografie profesorów,

– życiorysy wybitnych absolwentów,

– wspomnienia profesorów i absolwentów,

– artykuły prasowe itp.

 1. Okazywać wdzięczność Dyrektorowi III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej

Jadwigi za życzliwy stosunek do naszego Stowarzyszenia.

 1. Gromadzić fotografie i pamiątki, różne artefakty i eksponować je na wystawach w Izbie Tradycji.

Realizując te uchwały zarząd ukonstytuował się. Poszczególni jego członkowie przyjęli na siebie funkcje i stałe obowiązki.

Irena Grankowska została skarbnikiem, Basia Sowińska prowadzi kronikę i urządza wystawy, Jerzy Łuczak odpowiada za stronę internetową, Danusia Szreder jest sekretarzem, Filomena Deskiewicz jest wiceprezesem i łącznikiem zarządu z władzami miasta i powiatu oraz innymi instytucjami. Irena Krysińska jest wiceprezesem i wraz z Henrykiem Styrną i Danutą Sobieraj wykonują różne zadania doraźnie.

Zajmowaliśmy się różnymi sprawami, w tym planowaniem pracy na lata 2011-2014, organizacją III i IV zjazdu absolwentów, urządzeniem Izby Tradycji Zakładów Kształcenia Nauczycieli.

Omawialiśmy sprawy finansowe, w tym:

– opłacanie składek członkowskich,

– ocenialiśmy pracę księgowej,

– rozliczaliśmy finanse III i IV Zjazdu Absolwentów,

– sprawozdaniami finansowymi dla Urzędu Skarbowego.

Interesowaliśmy się stroną internetową – organizacją i sposobem jej redagowania. Wiele uwagi poświęciliśmy publikacjom literackim, oraz organizacji walnych  zebrań, w tym dzisiejszego. Analizowaliśmy również wyniki kontroli pracy  Zarządu, którą przeprowadzała  Komisja Rewizyjna i treści sprawozdań ze swojej pracy w tej kadencji.

Nasze „zebraniowe” ustalenia przekute zostały w fakty i konkretne zdarzenia.

I tu powtórzę to co mówiłem na V Walnym zebraniu:

 1. Uruchomiliśmy nasz organizacyjny „kącik”. Powstała Izba Tradycji Zakładów Kształcenia Nauczycieli w Inowrocławiu. Po wielu  dyskusjach tak  ją nazwaliśmy. Na jej drzwiach umieściliśmy tabliczkę z nazwą i logo stowarzyszenia. Została umeblowana „holenderskimi” stolikami i krzesłami oraz wykonanymi na zamówienie: szafo- gablotą z półkami. Są firanki i zasłony. Urządziliśmy kącik socjalny. Naczynia, czajniki i inne sprzęty podarowali Izbie członkowie Zarządu: Ela Wleklińska, Danuta Szreder, Irena Krysińska, Basia Sowińska, Irena Grankowska i inni. W gablotach organizowane są okolicznościowe wystawy, których autorem jest Basia Sowińska. Napływają do Izby różne eksponaty, ale jeszcze nie zostały zinwentaryzowane i wystawione. Nie został powołany formalny opiekun – kustosz Izby (brak chętnych na to stanowisko), ale dobra duszą i opiekunką Izby jest Ela Wleklińska, która z własnej woli dba o nią i zabiega, by było tam zawsze czysto i estetycznie. Serdecznie jej za to dziękuję.
 2. Dzięki pomysłom i staraniom Jurka Łuczaka mamy profesjonalnie prowadzoną stronę internetową. Przypomnę jej adres i adres do korespondencji elektronicznej

– adres strony internetowej: www.lp3ino.eu

–  e-mail: kontakt@lp3ino.eu

Jest ona coraz częściej odwiedzana przez internautów z Europy, przez Amerykę do Chin, nie licząc Polski. Łatwo to sprawdzić wchodząc na nasza stronę , gdzie z boku jest umieszczony rejestr odwiedzin.

 1. Zarząd zorganizował dwa miedzy rocznikowe zjazdy absolwentów:

III zjazd odbył się w dniach 10-11 września 2011r.. Uczestniczyło w nim około 100 osób w tym 83 opłaciły i uczestniczyły w całości jego programu.

IV zjazd odbył się w dniach 14-15 września 2013r. wzięło w nim udział około 150 osób, w tym pełen program zrealizowało (wnosząc odpowiednią opłatę) 120 osób. Ogółem w obu zjazdach  uczestniczyło ponad 200 absolwentów.

Znakomitymi gośćmi obu zjazdów byli profesorowie naszego Liceum oraz sympatycy i przyjaciele, których wymieniłem na początku niniejszego sprawozdania. Zjazdy miały oprawę artystyczna  i część towarzyską. Podziwialiśmy wspaniałych artystów z zespołu „Świerszcze” Danuty  Szreder i Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu. Zjazdy przebiegały pod hasłami „Ocalić od zapomnienia” i „… By istniało w nas to czym się żyło…”.

Organizacja zjazdów absolwentów jest zawsze dużym wyzwaniem logistycznym dla Zarządu Stowarzyszenia. Poważnym przedsięwzięciem, któremu musieliśmy sprostać. I sprostaliśmy. Zjazdy były udane. Przebiegały zgodnie z programami ustalonymi przez Zarząd i były sukcesem organizacyjnym i merytorycznym komitetów organizacyjnych, całego zarządu i poszczególnych osób za różne zadania. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu serdecznie dziękuję.

 1. Każdy dotychczasowy zjazd absolwentów miał swoja oprawę publicystyczno-literacką. Towarzyszyły im publikacje prasowe. Przemówienia prezesa stowarzyszenia wygłaszane w czasie nabożeństw w Kościele św. Barbary, które merytorycznie uzasadniały hasła obu zjazdów i które włączone zostały do kroniki parafialnej. Przy okazji III zjazdu zarząd wydał gazetkę tzw. Jednodniówkę, pełną ważnych treści i bogato ilustrowaną, której motto brzmiało: „Skoro nie znaleźliśmy sposobu na zatrzymanie czasu pozwólmy minionym chwilom powrócić we wspomnieniach”.Rozpowszechniliśmy około 200 egzemplarzy tej książeczki.

Ukoronowaniem dotychczasowej działalności literackiej zarządu, było wydanie książki pt. „Album wspomnień absolwentów i profesorów Liceum Pedagogicznego Liceum Pedagogicznego nr 3  w Inowrocławiu w latach 1945-1970”. Ta piękna publikacja o objętości 426 stron została zredagowana przez zespół redakcyjny: Wincenty Mazurek – redaktor prowadzący, Urszula Kaczmarek i Barbara Litwicka – redaktorzy. Wielki wysiłek, poświęcenie, zaangażowanie oraz kompetencje zaowocowały wspaniale. Powstała książka, która okazała się hitem sezonu. Rozpowszechniliśmy ja w ilości 330 egzemplarzy, wznawiając trzykrotnie druk. Mimo wszystko nie zaspokoiliśmy popytu. Stale napływają nowe zamówienia. Jest szansa kolejnego dodruku. Planujemy, by do 30 marca 2014r. zaspokoić wszystkie potrzeby, drukując kolejnych 30 egzemplarzy. Nasz „ Album …”,decyzją zarządu, otrzymali nieodpłatnie profesorowie Liceum Pedagogicznego, prominentne osoby, których nazwiska wymieniłem na początku mojego sprawozdania, wszystkie inowrocławskie biblioteki oraz instytucje kulturalne z Muzeum Jana Kasprowicza włącznie. Na pokrycie kosztów wydania „Albumu…” otrzymaliśmy dotację od Starosty Inowrocławskiego i Prezydenta Inowrocławia, które pokryły 50% wydatków na pierwsze 200 egzemplarzy ksiązki.

Wydanie „Albumu wspomnień …” było sukcesem zespołu redakcyjnego, zarządu i całego Stowarzyszenia. Przecież ta ksiązka to zbiór tekstów, które Państwo sami napisaliście. Bez waszych wspomnień, życiorysów, wierszyków, opisów karier, zdjęć; bez waszej twórczej inwencji, talentów literackich, które przy okazji się ujawniły, bez waszej współpracy, nie było by tej książki.

Wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania, a szczególnie zespołowi redakcyjnemu, serdecznie dziękuję. O szczegółach powstania „Albumu…” opowie Państwu, za chwilę redaktor prowadzący Kolega Wincenty Mazurek. Twórcza aktywność pisarska stowarzyszenia wyrażała się również w innych formach.

W Gazecie Pomorskiej ukazały się artykuły mojego autorstwa krytycznie oceniające system kształcenia nauczycieli w Polsce i systemy wychowawcze szkół jak również promujące osiągnięcia zawodowe wybitnych naszych absolwentów. Publicystyczno-literacki charakter miały również moje wystąpienia w Kościele św. Barbary uzasadniające hasło „ocalić od zapomnienia” oraz laudacje wygłoszone na uroczystościach pogrzebowych kol. Sylwestra Kocha i prof. Jacka Matuka. Teksty te są  dostępne również w Internecie na naszej stronie internetowej.

Przejawem artystyczno – literackim działań zarządu jest „Kronika Stowarzyszenia”. Prowadzi ją Kol. Basia Sowińska. Ten piękny album możecie Państwo podziwiać w auli i Izbie Tradycji.

 1. Do smutnych obowiązków, które z godnością spełniają członkowie zarządu należy uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych. W zorganizowanej formie uczestniczyliśmy w pogrzebach:
 1. Wiesławy Marcinkowskiej Pawełkiewicz 18.02.2012r. w Bydgoszczy.
 2. Sylwestra Kocha 25.08.2012r. w Trzemesznie.
 3. Prof. Jacka Matuka 18.01.2013r. w Inowrocławiu.
 4. Anny Marianowskiej 23.02.2013r. w Inowrocławiu.
 5. Henryka Kaczmarka 08.01.2014r. w Inowrocławiu. Był przyjacielem naszego stowarzyszenia i mężem Uli Kaczmarek.
 6. Członkowie zarządu uczestniczą w różnych imprezach i uroczystościach na które są

Zapraszani. Np. czterokrotnie uczestniczyłem w „Spotkaniach pokoleń” organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu z okazji Święta Niepodległości.

Byłem zaproszony i uczestniczyłem aktywnie w uroczystym koncercie jubileuszowym  20 lecia Artystycznego Zespołu „Świerszcze” działającym przy domu Kultury  w Trzemesznie w dniu 13.04.2013r., którego kierownikiem i animatorem jest nasza koleżanka członek i sekretarz zarządu Danuta Szreder.

 1. Wszystkie działania członków zarządu a więc: zjazdy absolwentów, wydawnictwa literackie (szczególnie „Album wspomnień…”), publikacje prasowe, strona internetowa, laudacje żałobne i inne zawsze zawierają elementy promocyjne. Promują nasze Stowarzyszenie. Nie pozwalają zapomnieć o naszej Szkole – Liceum Pedagogicznym w Inowrocławiu i jego absolwentach – nauczycielach polskich szkół. Zmuszają do refleksji a nawet aktywności tych, którzy zapomnieli o swoich edukacyjnych korzeniach.

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Przedstawiłem w sposób esencjonalny działania zarządu Stowarzyszenia w mijającej dziś kadencji. Udowodniłem tym wystąpieniem, że zrealizowane a nawet wzbogacone zostały postulaty IV i V Walnego Zebrania. Nie „zasypiamy gruszek w popiele”. Twórczo i owocnie rozwijamy naszą działalność Stowarzyszenia. Stwarzamy warunki do aktywności dla wszystkich zainteresowanych naszą Szkołą i do takiej aktywności Państwa wzywam. Wzywam do uczestnictwa w tym ważnym projekcie upamiętnienia naszego Liceum Pedagogicznego Bądźmy strażnikami pamięci o naszej szkole. Ocalmy od zapomnienia:

– to co wniosła w nasze życie zawodowe i osobiste,

– co wniosła w życie oświatowe, kulturalne i społeczne Inowrocławia i całego regionu kujawsko-pomorskiego,

– to czym była w systemie kształcenia nauczycieli w Polsce,

– nazwiska profesorów – wspaniałych nauczycieli – profesjonalistów nauczycielskiego zawodu, entuzjastów, pasjonatów – ludzi wielkiego serca i umysłu,

– wreszcie wszystko to co każdy z nas osobiście uważa, że warte jest ocalenia.

Oblicze naszego Stowarzyszenia kształtują wszyscy jego członkowie, swoją pracą, aktywnością, postawami i działaniami. Strawmy by było odbiciem wizerunku naszego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu.

Zarząd Stowarzyszenia „Belfer” pracuje na zasadach pełnego wolontariatu. Ma do dyspozycji dość ograniczone środki, a co za tym idzie ograniczone możliwości działania. Wszystko co udaje nam się zrobić to wynik bezinteresownej pracy ludzi dobrej woli: członków zarządu, członków stowarzyszenia, przyjaciół i sympatyków naszej organizacji. Korzystam dziś z okazji by wszystkim, którzy wspierają nasze Stowarzyszenia serdecznie podziękować.

Potrzebne jest nam wsparcie, bo wiele jest do zrobienia. Jest nas 134 członków. Opłacalność składek jest mniejsza niż 50%. Borykamy się z trudnościami finansowymi. Brakuje nam sponsora strategicznego. Mamy zaległości prawno-administracyjne. Nie mamy własnego sprzętu do komunikacji elektronicznej. Brakuje materiałów biurowych i innych rzeczy.

Apeluję do Państwa, by w dyskusji ustosunkować się do tego sprawozdania. Podsunąć nowemu zarządowi pomysły, koncepcje, sposoby rozwiązywania naszych problemów, by Stowarzyszenie mogło rozwijać się, i dobrze służyć swoim członkom.

                        Dziękuję za uwagę

                                                                                      Janusz Losik

                                                                         Prezes Stowarzyszenia „Belfer”

Inowrocław dnia 15.03.2014r.