DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA „BELFER” W OKRESIE 2019 – 2022.

Istotne wydarzenia

 1. W dniu 28.09.2022 odbyło się XI Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Pedagogicznego „BELFER” w Inowrocławiu.
  Wybrano Zarząd Stowarzyszenia:
  Łosik Janusz  – prezes M.1966
  Krysińska Irena  p.w. Stepniak M1964 – wiceprezes
  Deskiewicz Filomena p.w. Kaczmarek M1955 – wiceprezes
  Szreder Danuta p.w. Osińska M.1966 – sekretarz
  Borowiak Krystyna p.w. Mikulska M.1967 – skarbnik
  Kaczyk Barbara p.w. Rogatka M.1964 – kronikarka
  Styrna Henryk M 1966 – wiceprezes
  Frontczak Czesława p.w. Mazurek M.1963 – członek Zarządu
  Łuczak Jerzy M.1959 – członek Zarządu
  Wybrano Komisję Rewizyjną:
  Zając Edward – przewodniczący M.1965
  Dombek Halina p.w. Gałgańska M.1966
  Szafarek Barbara M.1964
 2. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w latach 2019 – 2022. przedstawił prezes Janusz Losik.
  Oto jego treść

„Zostawiłem tu wszystko co miałem
Nasze wspólne młodzieńcze marzenia…..”
„Ile to już lat?
Coś rodzi się i coś przemija,
Ale zostaje po nas ślad.”

Tymi cytatami z twórczości K.I.Gałczyńskiego i Josepha Steina rozpoczynaliśmy obrady na VIII i IX Walnym Zebraniu Stowarzyszenia „BELFER”. Dziś na XI Walnym Zebraniu uznałem, że warto je przypomnieć, bo „Burza huczy wokół nas” .Żywioły szaleją w polityce, w zachowaniach społecznych obywateli naszego kraju, w stosunkach międzynarodowych, edukacji i kulturze. Z premedytacją cytuję tych właśnie pisarzy ze względu na ich narodowość i metaforyczny związek tego co napisali z naszymi nauczycielskimi losami oraz dziejami Liceum pedagogicznego im. Władysława Spasowskiego w Inowrocławiu, z historią naszego Stowarzyszenia. W tym roku przypada bowiem 103 rocznica utworzenia Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego im. Królowej Jadwigi  ( 15.05 ; 01.09.1919) w Inowrocławiu – protoplastki naszego liceum. Upłynęły 52 lata od egzaminu maturalnego ostatniego rocznika absolwentów i likwidacji szkoły ( 30.08.1970.) Szkoła przeminęła. Skończyła się nasza zawodowa kariera. Jednak ślad po niej i po nas nie zaginął. Trwa żywa pamięć o Państwowym Liceum pedagogicznym im. W Spasowskiego w Inowrocławiu. Utrwalają ją absolwenci, którzy z dumą ujawniają swoje edukacyjne korzenie tkwiące w tej legendarnej szkole. Nie pozwala o niej zapomnieć Stowarzyszenie „BELFER”. Jest ono spadkobiercą jej tradycji i strażnikiem jej legendy. Ma wielkie zasługi w upowszechnianiu wiedzy o naszej szkole , ojej humanistycznym i mądrym obliczu edukacyjno – wychowawczym. Zaświadcza jak profesjonalnie i skutecznie przygotowywała swoich absolwentów do przyszłej pracy nauczycielskiej i działalności społecznej. W swoich publikacjach literackich przypomina  osiągnięcia i kariery zawodowe  najwybitniejszych z nich i wszystkich tych, którzy zechcieli opisać swoją prace i życiowe losy. Działamy już 16 lat ( 03.07.2006 KRS) w warunkach pełnego wolontariatu. Angażujemy prywatne środki i materiały, bo te statutowe nie wystarczają, by Stowarzyszenie mogło dobrze działać. Co zrobiliśmy przez ostatnie 4 lata?

 • Zorganizowaliśmy VII międzyrocznikowy Zjazd Absolwentów 21 – 22.09.2019r. Uczestniczyło w nim 82 absolwentów z roczników maturalnych 1950 – 1969.
 • Wydaliśmy 130 stronnicową broszurę z okazji tego Zjazdu pt.”Spotkajmy się , zadbajmy, by wspomnienia zostały z nami na zawsze”.
 • Inspirowaliśmy lokalną prasę, w tym Gazetę Pomorską, by ukazywały się ( w wersji papierowej i internetowej) artykuły o naszym Stowarzyszeniu, o zjazdach absolwentów , o profesorach i wybitnych absolwentach.
 • Utrzymujemy kontakty z żyjącymi profesorami , nauczycielami Liceum Pedagogicznego. Szczególnie owocne z profesorem Henrykiem Kurczabem ( zmarł w lipcu 2022r.).Inicjatorką i realizatorką „spotkań” z profesorem była kol. Urszula Kaczmarek p.w. Nowakowska 1958
 • Bardzo bliskie stosunki łączą nas z III LO im. Królowej Jadwigi i jego dyrektorem Panem Krzysztofem Nowickim.
 • Członkowie Stowarzyszenia i jego Zarządu uczestniczą z własnej inicjatywy i na zaproszenie różnych instytucji, w uroczystościach przez nie organizowanych np. spotkania Pokoleń w III LO w Inowrocławiu i ostatnio w prezentacji twórczości Mirona Białoszewskiego.
 • Coraz częściej też spotykamy się na ceremoniach pogrzebowych.
 • W latach 2019 – 2022 liczne grupy absolwentów uczestniczyły w pogrzebach: Grażyny Oczki p.w.Wojtczak M.1965, Tadeusza Piernika M.1968, Basi Sowińskiej p.w. Spychalska M.1964. Krystyny Krupskioej p.w. Zboińskiej M.1967, Renaty Szymańskiej M.1966, Teresy Kujawy p.w.Różańska M.1969, Danuty Czech p.w. Komorowska M. 1965, Kazimiery Witkowskiej p.w. Grobelniak M. 1960, Jadwigi Wolniewicz p.w. Wężyk M. 1066, oraz Tadeusza Chęsego .
 • Upamiętniliśmy w naszych wydawnictwach i na stronie internetowej lp3ino.pl zmarłych profesorów Danutą Deptuła , która zmarła 09.08.2022r. – Album Wspomnień cz. 1 s. 70. 216 – 218, 241 i 198, Henryka Tadeusza Kurczaba zmarłego 09.07.2022r. – wszystkie nasze wydawnictwa i strona internetowa.
 • Przyczyniliśmy się do uratowania i wyremontowania fortepianu któremu groziła zagłada a który jest na wyposażeniu wszystkich szkół, które funkcjonowały i funkcjonują do dziś w gmachu przy ul. G.Narutowicza 53. Zebraliśmy na ten cel 905zł.
 • Odbudowaliśmy pomnik nagrobny Dyrektora Liceum Pana Stanisława Sobczaka. Zebraliśmy na ten cel 7 510zł od 110 osób. Przymierzaliśmy się do tego zadania od 17.03.2018 .Wykonaliśmy je 7.04.2022r.
 • Napisali do nas:
  – Juliusz Spochacz M.1959 autor zbioru wierszy pt.”Bigos literacki”
  – Barbara Świtek  M. 1962, – zaprosiła nas na wystawę swojego malarstwa pt.”Malarstwo – życie moje” do Muzeum Regionalnego w Siedlcach na 26.10.2019.
  – Henryk Kurczab przysłał 24 lutego 2022 list i essej pt. „W trosce o poprawność języka ojczystego. Polszczyzna  dawna i dzisiejsza”
 • Pan Bargiel – syn absolwentki Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego z lat dwudziestych ubw. przekazał serię zdjęć uczniów i szkoły z tamtych lat. Umieściliśmy je w Stowarzyszeniowej Kronice.

Funkcjonuje nasza strona internetowa www.lp3ino.pl

Odbyło się 15 zebrań Zarządu Stowarzyszenia – połowę mniej niż zwykle. Przyczyną była epidemia i obostrzenia sanitarne w kraju. Nie udało się zorganizować VIII ,planowanego na rok 2022 Zjazdu Absolwentów. Przyczyna jak wyżej. Pandemia i obostrzenia sanitarne utrudniły działalność Stowarzyszenia , ale nie zahamowały pracy jego członków. W kontekście tego co udało nam się zrobić na wyróżnienie i szczególną wdzięczność zasługują: Urszula Kaczmarek M.1958, Irena Krysińska M!964, Filomena Deskiewicz M 1955, Irena Grankowska M.1965, Wincenty Mazurek M.1953, Kaczyk Barbara M 1964, Danuta Szreder M.1966, Jerzy Kozłowski M.1966, serdecznie dziękuję za ich pracę, aktywność i kompetencje. Dziękuję Panu Dyrektorowi Krzysztofowi Nowickiemu, wszystkim nauczycielom, pracownikom sekretariatu i obsługi za życzliwe tolerowanie naszej obecności w III Lo im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu za wsparcie i pomoc, za użyczony nam lokal zwany Izba tradycji zakładów kształcenia nauczycieli w Inowrocławiu, gdzie możemy się spotykać i gromadzić Stowarzyszeniowe książki, pamiątki itp.

Zarząd działa w oparciu o plan pracy, który jest animacją uchwał kolejnych walnych Zebrań. Staramy się je realizować najlepiej jak to jest możliwe. Ilość członków zmalała, ze 135  w 2014r do 67 w 2018. Głównie w przyczyn naturalnych, Sytuacja finansowa pogorszyła się. Dwa kolejne bilanse zakończyliśmy wynikiem ujemnym. Zniesienie stanu epidemii w Polsce budzi nadzieje ale agresja Rosji na Ukrainę i inflacja, podeszły wiek i zły stan zdrowia nie napawają optymizmem. Jednak nie poddajemy się. Składki członkowskie płyną. Niektórzy płacą je w  ponadnormatywnej wysokości, za co im serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które działają na rzecz Stowarzyszenia i wspierają jego działania.. Apeluję o regularne płacenie składek członkowskich, które są dla nas życiodajne. Dzięki nim możemy funkcjonować i dobrze służyć „ludziom i sprawie”, dla której Stowarzyszenie „BELFER” zostało powołane o czym stanowi jego statut.

3. Archiwum Państwowe w Inowrocławiu potwierdziło 03.08.2022r. przyjęcie do swoich zbiorów ofiarowaną przez Wincentego mazurka i przekazaną przez Urszulę Kaczmarek publikację prof. Stanisława Oski pt. „Absolwenci Państwowego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu ( rocznik 1950) , czyli rzecz o etosie nauczycielskim.”

4. Z żałobnej karty
Zmarli  – grudzień 2021/ grudzień 2022:
Czech Danuta p.w. Komorowska M.1965,
Witkowska Kazimiera p.w. Grobelniak M 1960,
Kurczab Henryk profesor – nauczyciel Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu w latach 1953 – 1968
Deptuła Danuta  „Deptulanka” – nauczycielka LP3 w Inowrocławiu w latach 1958 – 1970.
Woźniewicz Jadwiga p.w. Wężyk M 1966,

5. Znicz dla profesora:
 

Na grobach zmarłych profesorów, pracowników i przyjaciół byłego Liceum Pedagogicznego w Inowrocławiu, zapalone zostały, ufundowane przez Zarząd Stowarzyszenia „BELFER”, znicze z przytwierdzoną do nich na trwale etykietą

1 listopada 2022r. w Dniu Wszystkich Świętych zapłonęły one na grobach tych wszystkich osób, których groby udało się zlokalizować i do których mogliśmy dotrzeć.

A. Cmentarz kościoła Zwiastowania NMP ( Matki Boskiej) Inowrocław ul.Marcinkowskiego
1. Montowski Janusz
2.Tadeja Anastazja
B. Cmentarz kościoła NMP ( Ruina) Inowrocław ul. Marcinkowskiego
3.Szymański Józef
C. Cmentarz kościoła Świętego Józefa Inowrocław ul. Libelta
4.Sobczak Stanisław
5. Kiełb Władysław
6. Króliczewski Wiesław
7. Aleksandrowicz Stanisława
8. Mazurkiewicz  Leon
9. Mocek Wanda
10. Opolski Józef
11. Imański Józef
12. Zulsdorff Alfred
13. Gólczewska Bronisława
D. Cmentarz Świętego Mikołaja Inowrocław ul. Marulewska
14. Zboiński Józef
15. Matuk Jacek
16. Dombek Lucjan
17. Łuczak Józef
18. Wojtysiak Leokadia
19. Chęsy Tadeusz
E. Cmentarz kościoła Świętego Antoniego w Szymborzu
20. Kaliski Henryk

GALERIA DOSTĘPNYCH  ZDJĘĆ POMNIKÓW NAGROBNYCH

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.